Regulamin portalu kwadrat.co


I. Definicje

§ 1
1. W niniejszym Regulaminie portalu kwadrat.co, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
„Portal” – strona główna www.kwadrat.co oraz jej podstrony;
„Właściciel Portalu” – Cenus z siedzibą w Piaseczno 05-500 , ul. Tadeusza Kościuszki 51 NIP 569-157-36-16 REGON 130892408;
„Użytkownik” – osoba korzystająca z Portalu;
„Zalogowany Użytkownik” - osoba, która założyła konto w Portalu i zostało ustawione jej hasło zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1;
„Ogłoszeniodawca” – osoba, która zamieściła przynajmniej jedno ogłoszenie w Portalu, będąca równocześnie Użytkownikiem lub Zalogowanym Użytkownikiem;
„Konto” – konto Zalogowanego Użytkownika w Portalu tworzone automatycznie przy dodaniu pierwszego ogłoszenia przez Użytkownika w Portalu, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności określonych w postanowieniach Działu IV. Regulaminu;
„Konto firmowe” – Konto firmowe umożliwia import ofert z plików XML. ;
„Ogłoszenie” – oznacza ogłoszenie: zwykłe, wyróżnione lub prezentację inwestycji;
„Ogłoszenie Zwykłe” - ogłoszenie wyświetlane na liście ogłoszeń niebędące ogłoszeniem wyróżnionym;
„Ogłoszenie Wyróżnione” - ogłoszenie promowane w Portalu ponad Ogłoszeniami Zwykłymi;
„Agencja nieruchomości” – podmiot będący internetowym biurem ogłoszeń, dla którego wiodącym przedmiotem działalności są usługi polegające na pośrednictwie w umieszczeniu Ogłoszeń na rzecz osób trzecich;
2. Postanowienia odsyłające, zamieszczone w Regulaminie bez wskazania aktu prawnego lub innego regulaminu, cennika, lub umowy, odsyłają do odpowiedniego postanowienia Regulaminu.
3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


II. Przedmiot umowy oraz zawarcie umowy

§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników oraz Zalogowanych Użytkowników, polegających na:
• umożliwieniu im zamieszczania w Portalu Ogłoszeń dotyczących kupna, sprzedaży, najmu lub wynajmu nieruchomości oraz ich prezentacji w Portalu Użytkownikom przez określony dla każdego typu Ogłoszenia czas oraz sposób, za wynagrodzeniem uzależnionym od typu zamieszczonego Ogłoszenia,
• umożliwieniu im posiadania w Portalu Konta Firmowego.
§ 3
1. Zamieszczenie każdego Ogłoszenia wymaga zawarcia zarówno przez Użytkownika, jak i Zalogowanego Użytkownika odrębnej umowy z Właścicielem Portalu. Do każdej z tych umów, w zakresie w niej nieuregulowanym, stosuje się postanowienia Regulaminu.
2. Użytkownik chcący po raz pierwszy zawrzeć z Właścicielem Portalu umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia wypełnia formularze znajdujące się pod adresem https://kwadrat.co/funcs.php?name=user&file=register, dodając jednocześnie swój e-mail oraz dane kontaktowe do ogłoszenia. Użytkownik Portalu składa również oświadczenie w przedmiocie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz może zażądać rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub wyrazić zgodę na wykonanie w pełni usługi zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Zalogowany Użytkownik, chcąc zawrzeć z Właścicielem Portalu kolejną umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia, loguje się na swoje Konto i z jego poziomu dodaje nowe Ogłoszenie. Możliwe jest zażądanie rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub wyrażenie zgody na wykonanie w pełni usługi zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu.
§ 4
1. Zarówno Użytkownik zawierający po raz pierwszy umowę z Właścicielem Portalu, jak i Zalogowany Użytkownik, w celu zawarcia umowy wypełniają formularze.
2. Po wprowadzeniu do formularza wszystkich danych Użytkownik lub Zalogowany Użytkownik wybiera rodzaj Ogłoszenia, czas trwania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu oraz sposób płatności za zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia na stronach Portalu.
3. Właściciel Portalu poprzez udostępnienie formularzy, o których mowa w postanowieniach § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz podanie cen poszczególnych rodzajów Ogłoszenia składa Użytkownikowi lub Zalogowanemu Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w tej umowie.
4. Zakończenie wypełniania powyższych formularzy następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Aktywuj z obowiązkiem zapłaty”, po wybraniu rodzaju Ogłoszenia oraz sposobu płatności.
§ 5
1. Ogłoszenie jest zamieszczane i prezentowane w Portalu z chwilą jego aktywacji.
2. W przypadku zawierania przez Użytkownika pierwszej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, z chwilą wskazaną w postanowieniu § 4 ust. 4 następuje również zawarcie odrębnej od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta.
3. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się PrePaid, po uprzednim doładowaniu konta dowolną kwotą.
4. Użytkownik, zawierając pierwszą umowę o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, podaje również swój adres e-mail, który następnie staje się jego loginem do Konta. Hasło do konta przesyłane jest na wskazany adres e-mail z chwilą aktywacji pierwszego Ogłoszenia w Portalu.

III. Postanowienia ogólne

§ 6
1. Ani Właściciel Portalu, ani Podmiot obsługujący Portal nie bierze udziału, w jakikolwiek sposób, w transakcjach dokonywanych przez Ogłoszeniodawców z użytkownikami Internetu, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia zamieszczone w Portalu.
2. Właściciel Portalu, jak i Podmiot obsługujący Portal, nie są w szczególności ani pośrednikiem między Ogłoszeniodawcą i kontrahentem, który odpowiedział na Ogłoszenie, ani posłańcem przy przekazywaniu oświadczeń woli wskazanych osób.
§ 7
Ani Właściciel Portalu, ani Podmiot obsługujący Portal nie gwarantują, że zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu doprowadzi do znalezienia kontrahenta (chyba że zostało uwzględnione inaczej w ofercie), a następnie zawarcia zamierzonej umowy przez Ogłoszeniodawcę.
§ 8
Jako że Portal udostępnia jedynie miejsce na zamieszczenie Ogłoszeń i nie ma wpływu na ich treść, zarówno Właściciel Portalu, jak i Podmiot obsługujący Portal, nie uczestniczą w sporach pomiędzy Ogłoszeniodawcami, a ich kontrahentami, którzy odpowiedzieli na Ogłoszenia zamieszczone w Portalu, a także nie ponoszą odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, ich prawdziwość, zupełność lub konkretność. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
§ 9
Ani Właściciel Portalu, ani Podmiot obsługujący Portal, nie biorą odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych lub utratę danych wskutek działania siły wyższej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

IV. Konto

§ 10
1. Z chwilą aktywacji pierwszego Ogłoszenia w Portalu przez Użytkownika w sposób zgodny z postanowieniem § 5 ust. 2, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłane jest pierwsze hasło do Konta.
2. Od momentu otrzymania hasła Zalogowany Użytkownik może logować się do swojego Konta pod adresem: https://kwadrat.co/funcs.php?name=user poprzez podanie swojego loginu i hasła.
§ 11
1. Zalogowany Użytkownik korzystając ze swojego Konta może: edytować treść zamieszczonych już Ogłoszeń, dodawać nowe Ogłoszenia lub usuwać Ogłoszenia już zamieszczone.
2. Usunięcie Ogłoszenia przez Zalogowanego Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego ze skutkiem natychmiastowym umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu. Ogłoszenia usunięte są całkowicie usuwane z Portalu i nie zostają przeniesione do archiwum.
3. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, Zalogowanemu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny za okres, przez jaki Ogłoszenie miało jeszcze być prezentowane w Portalu, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony Konsumenta.
§ 12
Poprzez Konto Zalogowany Użytkownik ma również możliwość przedłużenia okresu prezentacji swojego Ogłoszenia w Portalu.
§ 13
1. Właściciel Portalu, poprzez zamieszczenie powyższej opcji w Koncie Zalogowanego Użytkownika oraz podanie ceny i okresu przedłużenia prezentacji Ogłoszenia w Portalu, składa Zalogowanemu Użytkownikowi ofertę zmiany umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
2. Przedłużenie okresu prezentacji Ogłoszenia w Portalu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie, co stanowi przyjęcie opisanej w ustępie powyższym oferty Właściciela Portalu.
§ 14
Za pomocą Konta możliwe jest również skorzystanie z opcji „Promuj”, pozwalającej na zmianę rodzaju zamieszczonego Ogłoszenia na Ogłoszenie Wyróżnione.
§ 15
1. Właściciel Portalu, poprzez zamieszczenie powyższej opcji w Koncie Zalogowanego Użytkownika oraz podanie cen i okresu dodatkowego promowania Ogłoszenia, składa Zalogowanemu Użytkownikowi ofertę zmiany umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
2. Wskazana w ustępie powyższym zmiana umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie, co stanowi przyjęcie powyższej oferty Właściciela Portalu.
§ 16
1. W przypadku skorzystania z opcji „Promuj", w dniu aktywacji zmiany umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu następuje zmiana sposobu prezentacji Ogłoszenia. Ogłoszenie jest prezentowane w dodatkowy sposób przez okres, na jaki zostało to wykupione.
2. Niewykorzystany okres wcześniejszej prezentacji Ogłoszenia, w formie Ogłoszenia wykupionego przed zmianą umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w sposób wskazany w postanowieniu § 15, będzie wykorzystany po upływie okresu dodatkowej promocji Ogłoszenia.

V. Ogłoszenia

§ 17
Ogłoszenie musi dotyczyć oferty sprzedaży lub najmu nieruchomości.
§ 18
Ogłoszenie:
1. Musi zawierać zdjęcia albo film, albo prezentację wirtualnej wizyty,
2. Zdjęcia albo film, albo prezentacja wirtualnej wizyty muszą przedstawiać nieruchomość, której oferta dotyczy,
3. Zdjęcia, film albo prezentacja wirtualnej wizyty może być opatrzona logotypem Ogłoszeniodawcy, o powierzchni nieprzekraczającej 10% powierzchni zdjęcia, filmu albo prezentacji wirtualnej wizyty,
4. Musi zawierać lokalizację, która dodatkowo powinna być oznaczona na mapie,
5. Nie może zawierać żadnych treści reklamowych niezwiązanych z nieruchomością będącą przedmiotem Ogłoszenia,
6. Nie może zawierać linków do innych stron www,
7. Nie może zawierać danych osobowych (w tym danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy) poza sekcją „Dane kontaktowe”,
8. Nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
9. Nie może zawierać zdjęć naruszających prawa autorskie osób trzecich,
10. Nie może zawierać zdjęć przedstawiających wizerunek osób trzecich bez zgody tych osób.
2. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełnia warunków określonych w ustępie powyżej lub określonych w § 21 Regulaminu, Podmiot obsługujący Portal może, bez wcześniejszego uprzedzenia Ogłoszeniodawcy, dokonać edycji wybranych wartości pól Ogłoszenia, usunąć wybrane zdjęcia, film albo prezentację wirtualnej wizyty, względnie usunąć całe Ogłoszenie. W zakresie stosowania postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu w odniesieniu do Konsumenta zastrzega się, że prawo do edycji ogłoszenia nie może obejmować elementów Ogłoszenia mających charakter informacji o jego przedmiocie.
§ 19
1. Ogłoszeniodawca zamieszczając Ogłoszenie w Portalu oświadcza, że dane zawarte w tym Ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, jeśli dane w nim zawarte nie będą zgodne ze stanem faktycznym.
3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania nieaktualnych Ogłoszeń.
§ 20
Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność prawną za treść Ogłoszenia.
§ 21
Pierwszym dniem publikacji określonego rodzaju Ogłoszenia jest dzień jego aktywacji.
§ 22
O kolejności wyświetlania Ogłoszeń w ramach danej ich kategorii decyduje Właściciel Portalu.
§ 23
1. Ogłoszenia, których czas prezentacji w Portalu upłynął i nie zostały usunięte lub przedłużone, stają się Ogłoszeniami Archiwalnymi.
2. Ogłoszenia Archiwalne mogą zostać ponownie aktywowane poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Koncie oraz zawarcie nowej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
3. Ogłoszenia Archiwalne są prezentowane w Portalu z oznaczeniem wskazującym na ich archiwalny charakter.
§ 24
Ceny, sposoby płatności oraz czas prezentacji poszczególnych Ogłoszeń w Portalu podane są przy zawieraniu poszczególnych umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.

VI. Odstąpienie od umowy

§ 25
1. Jeżeli Ogłoszeniodawca jest Konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o zawarcie konta w terminie 14 dni od jej zawarcia oraz od każdej umowy o zamieszczenie i prezentację ogłoszenia w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podania przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu lub Podmiotu Obsługującego Portal).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia nie przysługuje, jeżeli Właściciel Portalu w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Portalu utraci prawo odstąpienia od umowy.
5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację ogłoszenia po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

VII. Czas trwania i rozwiązywanie umów

§ 26
1. Umowa dotycząca założenia w Portalu Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. W przypadku wykrycia, że dany Ogłoszeniodawca zamieścił Ogłoszenia sprzeczne z postanowieniami § 20 albo § 21 Regulaminu, Podmiot obsługujący Portal może zawiesić Konto takiemu Ogłoszeniodawcy, uniemożliwiając tym samym dodawanie kolejnych Ogłoszeń.
3. Zawieszenie Konta w odniesieniu do Ogłoszeniodawcy będącego Konsumentem trwa 7 dni.
4. Poszczególne umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu są zawarte na czas określony wskazany w ich postanowieniach.
§ 27
1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta. Przy czym, jeżeli stroną umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta jest Konsument, wówczas Właściciel Portalu może wypowiedzieć tę umowę jedynie w przypadku: likwidacji swojej działalności, zakończenia prowadzenia Portalu. Nie narusza to postanowienia § 30.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika.
3. Użytkownik chcąc wypowiedzieć umowę dotyczącą założenia w Portalu Konta usuwa swoje Konto z Portalu poprzez wysłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@kwadrat.co lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://kwadrat.co/funcs.php?name=contact wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika.
§ 28
1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia § 19 lub § 20 Regulaminu Właściciel Portalu jest uprawniony do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta za skutkiem natychmiastowym.
2. Skorzystanie przez Właściciela Portalu z powyższego uprawnienia powoduje również wypowiedzenie Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 29
1. Regulamin może być jednostronnie zmieniony przez Właściciela Portalu w sytuacji wprowadzenia nowych usług, ich modyfikacji, usunięcia lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu, a link do niego będzie przesyłany do Użytkownika. Z zastrzeżeniem ust. 3, nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące, chyba że Użytkownik wypowie umowę o założenie w Portalu Konta.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu zawarte z Konsumentem przed dniem wprowadzenia zmian, są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia danej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia.
§ 30
1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kwadrat.co lub przez formularz kontaktowy. Będą one rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem